Algemene voorwaarde

Voor het gebruik van het platform "eenvoudigonlinebetalen.be" voor bedrijven (B2B)

1 Algemeen

(1) Corazon Communication Business GmbH & Co. KG, Frankfurter Str. 5, 65189 Wiesbaden (hierna “exploitant” genoemd) exploiteert het platform “eenvoudigonlinebetalen.be”.

(2) Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend bestemd voor ondernemers (§ 14 BGB) en publiekrechtelijke rechtspersonen en publiekrechtelijke speciale fondsen, maar niet voor consumenten (§ 13 BGB).

(3) Het gebruik van de diensten van het platform “eenvoudigonlinebetalen.be” is onderworpen aan deze algemene voorwaarden voor ondernemingen, tenzij in individuele gevallen contractueel anders overeengekomen. Afwijkende algemene voorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk tegengesproken.

 

2 Definities van termen

Voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

 1. “Klant”: Bedrijven die op hun website betaalmethoden implementeren om hun eigen diensten te factureren.
 2. “Account”: rekening van de klant bij eenvoudigonlinebetalen.be;
 3. “Online Payment Gateway”: Online platform voor de uitvoering, administratie en acceptatie van online betalingen.
 4. “Acquirers: financiële instellingen die betalingen van krediet- en debetkaarten verwerken.
 5. “Terugboeking: Annulering van de boeking door de creditcard/rekeninghouder.
 6. “Terugbetaling”: Terugbetaling van het gedeeltelijke/totale bedrag door de dealer.
 7. “Retrieval”: verzoek van de (uitgevende) bank om informatie over een transactie/debit van een kaart/rekening van een kaart/rekeninghouder, bijv. uit het verzoek van de kaart/rekeninghouder, onvolledige transactie-informatie, mogelijke fraude.
 8. “Rolling Reserve”: Maandelijks percentage zekerheidsretentie van de omzet van de overnemer/bank ter dekking van mogelijke toekomstige terugboekingen. Uitbetaling na 180 dagen.
 9. “EBICS: De Electronic Banking Internet Communication Standard is de huidige multi-bank standaard in Duitsland voor de communicatie van betalingsgegevens via het internet

 

3 Registratie

(1) Het gebruik van de diensten van eenvoudigonlinebetalen.be vereist registratie als klant. De registratie vindt plaats door het invoeren van de vereiste gegevens in een online formulier dat voor dit doel wordt verstrekt. De klant kan de registratie te allen tijde annuleren door op de knop “Terug” te drukken en het browservenster te sluiten. De enige taal die beschikbaar is voor registratie is Duits. De registratie wordt door de exploitant tijdelijk opgeslagen en met een bevestigingsmail naar de klant gestuurd.

(2) Door de registratieprocedure te voltooien, wordt het verzoek van de klant doorgestuurd naar de exploitant en door hem verwerkt. De exploitant stuurt de klant een offerte voor zijn diensten per e-mail/post/fax. De klant heeft de mogelijkheid om het aanbod te accepteren of af te wijzen.

(3) De door de klant verstrekte informatie wordt door de exploitant gecontroleerd. De exploitant behoudt zich het recht voor om de activering van een account voor het gebruik van het platform eenvoudigonlinebetalen.be te weigeren en zich te onthouden van het verzenden van een offerte zonder opgaaf van redenen en zelfs als aan alle formele vereisten is voldaan.

 

4 Dienstverlening

(1) Onderwerp van het contract zijn adviesdiensten voor het gebruik van een technische dienst – Online Payment Gateway – voor de verwerking van onlinebetalingen en e-handelstransacties, alsmede de bemiddeling bij de verwerking van contracten voor verschillende nationale en internationale betaalmiddelen.

(2) De Online Payment Gateway stelt de klant in staat om gangbare betaalmiddelen te accepteren en geselecteerde soorten betalingstransacties te accepteren. De online betaalgateway is enerzijds verbonden met de klant en anderzijds met de gemeenschappelijke betalingsdienstaanbieders en acquirers van de individuele betaalmiddelen.

(3) Met de respectieve dienstverleners, netwerkexploitanten, betalingsdienstaanbieders en acquirers worden afzonderlijke acceptatieovereenkomsten gesloten voor de ontvangst en verwerking van onlinebetalingen. De exploitant van het platform eenvoudigonlinebetalen.be treedt alleen op als tussenpersoon en heeft geen directe invloed op het sluiten van de individuele acceptatiecontracten.

(4) Nadere bijzonderheden over de diensten, functies en voorwaarden voor het sluiten van de noodzakelijke acceptatieovereenkomsten worden beschreven op de website www.eenvoudigonlinebetalen.be .

(5) De datacommunicatie met de exploitant vindt plaats via online toegang via de webbrowser.

(6) De exploitant zal de klant in het kader van zijn technische en operationele mogelijkheden toegang geven tot het platform eenvoudigonlinebetalen.be via het internet. De exploitant is in dit verband geen bijzonder succes te danken.

(7) Het staat de exploitant vrij om de contractueel overeengekomen diensten alleen en/of met partners te verlenen. De exploitant is vrij in de keuze van de partnerondernemingen.

(8) De klant is zich ervan bewust dat de Online Payment Gateway niet door de exploitant zelf wordt aangeboden. De klant sluit een apart servicecontract af met de exploitant van de Online Payment Gateway. De levering van de vereiste interfaces (bijv. API’s of plug-ins voor winkelsystemen) wordt rechtstreeks door de exploitant van de online betaalgateway uitgevoerd.

(9) De exploitant behoudt zich het recht voor om gegevens en inhoud te controleren op contract- of rechtsovertredingen, zelfs met terugwerkende kracht. Deze controle wordt slechts steekproefsgewijs uitgevoerd, behoudens bijzondere redenen. Er is geen verplichting tot herziening.

(10) Onvolledige of onjuiste invoer door de klant kan leiden tot foutieve functies en facturen. De exploitant is hiervoor niet aansprakelijk.

(11) De verplichtingen van de exploitant omvatten niet de toegang van de klant tot het internet of de exploitatie van datalijnen of datanetwerken als onderdeel van het openbare internet. De exploitant is derhalve niet verantwoordelijk voor de werking van dergelijke datanetwerken of datalijnen naar zijn servers.

(12) De exploitant is niet verantwoordelijk voor vertragingen in de levering en uitvoering door overmacht en door gebeurtenissen die de uitvoering aanzienlijk bemoeilijken of onmogelijk maken, in het bijzonder stakingen, lock-out, officiële bestellingen, het uitvallen van communicatienetwerken en gateways van andere exploitanten, storingen op het gebied van telecommunicatietransmissiewegen van derden, etc. De exploitant is niet aansprakelijk voor dergelijke vertragingen in levering en uitvoering. Zij geven de exploitant het recht om de levering en de dienstverlening uit te stellen voor de duur van de belemmering, plus een redelijke opstarttijd.

(13) De klant is verplicht op eigen kosten de technische, organisatorische en andere voorwaarden voor zijn systeem te creëren die nodig zijn om de gewijzigde interfaces te ondersteunen.

 

5 Plichten van de klant

(1) De klant van “eenvoudigonlinebetalen.be” komt bijeen om te zorgen voor een correct verloop van de gedragsverplichtingen, waarvan de niet-naleving kan leiden tot nadelen, in het bijzonder tot beëindiging en schadeclaims. Deze gedragsregels worden hieronder opgesomd.

(2) In het kader van het gebruik van het account van de klant op www.eenvoudigonlinebetalen.be moet de klant

 1. a) volledige en waarheidsgetrouwe informatie te verstrekken tijdens de registratie en andere opzoekingen die nodig zijn om het doel van de overeenkomst te bereiken,
 2. b) in geval van een latere wijziging van de gevraagde gegevens, deze onverwijld te corrigeren,
 3. c) om ervoor te zorgen dat de gebruikersnaam en het bijbehorende wachtwoord niet toegankelijk worden gemaakt voor derden,
 4. d) om elk gebruik van het platform voor eigen rekening door onbevoegde derden te voorkomen,
 5. e) de exploitant onmiddellijk op de hoogte te stellen op info@eenvoudigonlinebetalen.be indien er sprake is van misbruik van het wachtwoord of de account of indien er aanwijzingen zijn voor een dreigend misbruik.

 

6 Eigendomsrechten, referentielijsten

(1) De klant dient bijzondere aandacht te besteden aan de rechten van derden.

(2) Indien de klant inhoud in verband met de diensten van de exploitant, waarop hij recht heeft op auteursrechten of andere rechten, levert of overdraagt, heeft de exploitant voor de duur van de dienstverlening recht op de handelingen van exploitatie die overeenkomen met het doel van de afzonderlijke diensten.

(3) De exploitant heeft het recht om de onderneming en het logo van de klant in referentielijsten op te nemen en deze voor feitelijke informatie op het internet of in gedrukte media te publiceren. Beide partijen hebben ook het recht om persberichten te publiceren met een korte beschrijving van de samenwerking of individuele projecten.

 

7 Gegevensbescherming

(1) In het kader van de dienst verzamelt, verwerkt en gebruikt de exploitant de basisgegevens van de klant en gebruiksafhankelijke factureringsgegevens voor de bewaking en facturering van de dienst.

(2) De exploitant verleent de contractuele diensten binnen de werkingssfeer van de wettelijke bepalingen in hun respectieve geldige versie; dit geldt in het bijzonder voor de bepalingen van de EU-DSGVO en de federale wet op de gegevensbescherming (BDSG) en het telecommunicatiegeheim.

(3) De exploitant verzamelt, verwerkt en bewaart de door de computer verwerkte gegevens in overeenstemming met de beginselen van behoorlijke gegevensbeveiliging en gegevensbezuiniging.

(4) De exploitant houdt zich aan de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming. Voor zover de exploitant voor de levering of facturering van de aangeboden diensten gebruik maakt van derden, heeft hij het recht om in het kader van de geldende wetgeving gegevens van de klant door te geven, indien de belangen van de klant niet worden geschaad en dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de daaruit voortvloeiende taken.

(5) De klant gaat ermee akkoord dat zijn gegevens in overeenstemming met de bovengenoemde wettelijke bepalingen worden opgeslagen en verwerkt, voor zover dit voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is. De klant stemt er verder mee in dat de hem betreffende gegevens in het kader van de bovengenoemde wettelijke bepalingen met partners van de exploitant kunnen worden uitgewisseld, voor zover dit voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

 

8 Aansprakelijkheid

(1) De exploitant is, ongeacht de rechtsgrond (bijv. uit wettelijke en soortgelijke contractuele verplichtingen, plichtsverzuim en onrechtmatige daad), slechts in de volgende mate verplicht tot het betalen van schadevergoeding of compensatie voor nutteloze uitgaven:

 1. a) De aansprakelijkheid in geval van opzet en garantie is onbeperkt.
 2. b) In geval van grove nalatigheid is de exploitant aansprakelijk tot de omvang van de typische schade die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was.
 3. c) In geval van een nalatige schending van een dergelijke essentiële verplichting, waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van het doel van de overeenkomst en waarvan de contractpartner zich regelmatig op de naleving ervan kan beroepen (kardinale plicht), is de exploitant slechts aansprakelijk tot de omvang van de schade die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Indien de exploitant in gebreke blijft met de dienst, is de exploitant ook zonder beperking aansprakelijk voor toevallige schade als gevolg van deze dienst, tenzij de schade zich ook bij tijdige levering van de dienst zou hebben voorgedaan. Voor het overige is aansprakelijkheid voor eenvoudige nalatigheid uitgesloten.

(2) De exploitant maakt voor het verrichten van contractuele diensten gebruik van derden. De exploitant is niet aansprakelijk indien de contractuele diensten niet kunnen worden verleend omdat deze derden, die bij de klant bekend zijn, hun technische voordiensten niet of niet naar behoren verlenen.

(3) Voor zover de aansprakelijkheid van de exploitant overeenkomstig de bovenstaande bepalingen is uitgesloten of beperkt, geldt dit, voor zover wettelijk toegestaan, ook voor de vaststelling van indirecte schade, in het bijzonder winstderving of productieverlies.

(4) In geval van schade aan leven, lichaam en gezondheid en in geval van vorderingen uit hoofde van de wet op de productaansprakelijkheid zijn de wettelijke bepalingen van toepassing.

 

9 Verjaringstermijn

(1) De verjaringstermijn is als volgt

 1. a) één jaar voor vorderingen die voortvloeien uit materiële gebreken en eigendomsgebreken;
 2. b) voor vorderingen wegens eigendomsgebreken: één jaar, indien het eigendomsgebrek niet berust op een exclusief recht van een derde, op grond waarvan de derde de inlevering of vernietiging van de aan de klant overgedragen voorwerpen kan eisen;
 3. c) in het geval van andere vorderingen tot schadevergoeding of vergoeding van nutteloze kosten, een jaar, te rekenen vanaf het moment waarop de klant op de hoogte was van de omstandigheden die tot de vordering hebben geleid of zonder grove nalatigheid op de hoogte moest worden gesteld. De verjaring treedt uiterlijk in werking na het verstrijken van de in § 199 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) genoemde maximumtermijnen.

(2) In geval van vergoeding van schade en kosten wegens opzet, grove nalatigheid, garantie, bedrieglijk opzet, overeenkomstig de bepalingen van de wet op de productaansprakelijkheid of wegens vorderingen tot vergoeding van lichamelijk letsel, gelden echter altijd de wettelijke verjaringstermijnen.

 

10 Duur en beëindiging van het contract

(1) De gebruiksovereenkomst wordt voor onbepaalde tijd gesloten. De overeenkomst kan door elke partij worden opgezegd met een opzegtermijn van 6 maanden tot het einde van de maand.

(2) Het recht op beëindiging om een goede reden blijft onaangetast.

(3) Kennisgevingen van beëindiging moeten schriftelijk of per fax worden gedaan.

(4) De exploitant heeft recht op een buitengewoon recht op opzegging zonder opzegtermijn in het geval dat de klant de in § 5 genoemde verplichtingen niet nakomt.

(5) Wanneer de opzegging van kracht wordt, wordt de account van de klant geblokkeerd en kan de inhoud die daar nog steeds is opgeslagen, worden verwijderd. De klant is daarom verplicht om kopieën te maken en bij te houden van alle gegevens die door hem zijn opgeslagen op www.eenvoudigonlinebetalen.be.

 

11 Overige

(1) Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing op de uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

(2) De klant mag de rechten en plichten uit deze overeenkomst alleen met voorafgaande toestemming van de exploitant aan derden overdragen.

(3) De gedeeltelijke of volledige ongeldigheid van afzonderlijke contractuele bepalingen, met inbegrip van afzonderlijke bepalingen van deze algemene voorwaarden, heeft geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. In plaats van de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling wordt een bepaling geacht te zijn overeengekomen waarvan de betekenis en het doel de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling zo dicht mogelijk benadert, in het bijzonder het economisch beoogde doel ervan. Hetzelfde geldt voor een contractuele leemte.

(4) Zekerheidsovereenkomsten en wijzigingen van contractuele bepalingen, met inbegrip van de bepalingen van deze algemene voorwaarden, moeten schriftelijk worden gemaakt om van kracht te zijn. Van deze formele eis mag geen afstand worden gedaan, noch mondeling, noch stilzwijgend worden opgeschort.

(5) De bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit en verband houden met overeenkomsten die op basis van deze algemene voorwaarden zijn gesloten, is Wiesbaden voor overeenkomsten met kooplieden, publiekrechtelijke rechtspersonen of publiekrechtelijke bijzondere fondsen.

CONTACT

gegevens

.